ประเภทของรายวิชา

ปวช. 
ปวส.หลักสูตรปี 57  
 แคลคูลัสพื้นฐาน (การบัญชี)บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ(ครูเอกกาญจน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การผลิตสื่อสิ่้งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ครูยอแสง)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม(ครูเอกกาญจน์ พรหมเกิด)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การวิจัยเบื้องต้น
 แคลคูลัสพื้นฐาน
 การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
 หลักเศรษฐศาสตร์
 การเป็นผู้ประกอบการ (ครูสุกัญญา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ (ครูยอแสง)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต(ครูธฤต)
 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร(ครูเอกกาญจน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ระบบจัดการฐานข้อมูล(ครูธฤต)
 การขายเบื้องต้น (ครูสุกัญญา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การสนทนาภาษาอังกฤษ1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ครูยอแสง)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม (ครูยอแสง)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 เศรษฐกิจพอเพียงรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์ 4บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์ 4รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร (ครูยอแสง)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครูเอกกาญจน์ พรหมเกิด 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (การจัดการทั่วไป)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การภาษีอากรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ(ครูเอกกาญจน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การผลิตเอกสารเพื่อการสื่อสาร(ครูเอกกาญจน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน(ครุเอกกาญจน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น(ครูเอกกาญจน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ครูวิภาวรรณ สุขสถิตย์ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ นศ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเท่านั้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฯเท่านั้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเท่านั้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

สาขาวิชาบัญชี 

ครูสุนันทา พลโภชน์ 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การขาย
 หลักการตลาด (ครูสุนันทา พลโภชน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1

อ.สุกัญญา แย้มยิ้ม 
 จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 วิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 เศรษฐกิจพอเพียงรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

ครูแพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี 

ครูสุกัญญา แย้มยิ้ม 
 พฤติกรรมองค์การ (ครูสุกัญญา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ (ครูสุกัญญา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 กฎหมายธุรกิจ (ครูสุกัญญา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร (ครูสุกัญญา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครูปิยกาญจน์ กิจอุดมทรัพย์ 
 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 การผลิตเอกสารเพื่อการสื่อสาร(ครูเอกกาญจน์ พรหมเกิด)

ไฟฟ้ากำลัง 
 แคลคูลัส1

เทคนิคยานยนต์ 

ครูบุญช่วย บัวคลี่ 

ครูนพดล ยะซัน 

ครูสุจิตต์ ทิมอุดม 

ประเภทวิชาคหกรรม 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 ชื่อรายวิชารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 คีย์บอร์ดรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ประเภทวิชาสามัญ 

ครูทรงอัปสร เนติพัธน์ 

ครูวรรณา อาภาอดุลย์ 
 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การบทคัดย่อ
 โครงการบทคัดย่อ
 มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานบทคัดย่อ
 ชีวิตและวัฒนธรรมไทยบทคัดย่อ
 ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ (ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 โครงการ(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพ(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครูรัตนา เจียรพีพันธ์ 
 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ (ครูรัตนา)
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(ครูรัตนา เจียรพีพันธ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต (ครูรัตนา เจียรพีพันธ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 (ครูรัตนา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (ครูรัตนา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครูปิยฉัตร บริบูรณ์ 
 การใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การบัญชีภาษีอากรรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การบัญชีการเงินรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครูสมพร 
 การบริหารสินค้าคงคลังรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การบัญชีบริหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ระบบบัญชีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 หลักการจัดการ
 หลักเศรษฐศาสตร์
 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 การมัคคุเทศก์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ศิลปการต้อนรับและการบริการ
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
 โครงการ
 การส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
 กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยว
 หลักการโรงแรม
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
 การสอบบัญชีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การตรวจสอบภายในรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ครูสมบัติ พันเลิศจำนรรจ์ 
 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 สถิติรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 คณิตศาสตร์ 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 วิทยาศาสตร์ 4รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครูสมบัติ ธนรัช 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ (ครูสมบัติ)
 วิทยาศาสตร์ 8 (ครูสมบัติ)
 วิทยาศาสตร์ 4 (ครูสมบัติ ธนรัช)
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ท (ครูสมบัติ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วิทยาศาสตร์(อ.ศุภโชค) 
 วิทยาศาสตร์ 4บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ระยะสั้น 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน
 วิชางานเพ้นท์มัดย้อมและบาติก