เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเท่านั้น
(เศรษฐกิจพอเพียง)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน