ประเภทย่อย
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประเภทวิชาสามัญ

หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
การเงินธุรกิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(ครูเพ็ญพร)ข้อมูล
เศรษฐกิจพอเพียง (ดร.แพรวพรรณ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เศรษฐกิจพอเพียง(ครูเพ็ญพร)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม(ครูเพ็ญพร)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
แคลคูลัสพื้นฐาน (การบัญชี) อ.วิเชียรชัยข้อมูล
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ(ครูเอกกาญจน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ครูยอแสง)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม(ครูเอกกาญจน์ พรหมเกิด)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การวิจัยเบื้องต้น
แคลคูลัสพื้นฐาน
การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภาษาและวัฒนธรรมจีนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (ครูรัตนา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักเศรษฐศาสตร์ (ครูสุกัญญา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเป็นผู้ประกอบการ (ครูสุกัญญา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ (ครูยอแสง)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต(ครูธฤต)
การบริหารงานคุณภาพในองค์กร(ครูเอกกาญจน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน