บริหารธุรกิจ

ประเภทย่อย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป