สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ประเภทย่อย
ครูแพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี
ครูสุกัญญา แย้มยิ้ม
ครูปิยกาญจน์ กิจอุดมทรัพย์