แคลคูลัสพื้นฐาน (การบัญชี) อ.วิเชียรชัย
(คณิตศาสตร์ (ครูวิเชียรชัย))

ให้นักศึกษา ปวส. ๑ บัญชี เริ่มเรียนได้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2560