รายวิชาทั้งหมด 
การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การข้อมูล
โครงการข้อมูล
มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานข้อมูล
ชีวิตและวัฒนธรรมไทยข้อมูล
ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ (ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
โครงการ(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ(ครูวรรณา อาภาอดุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน