เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฯเท่านั้น
(Basic_Techno)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น รหัสรายวิชา 3000-0203 หมวด วิชาชีพพื้นฐาน

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน