เศรษฐกิจพอเพียง
(เศรษฐกิจพอเพียง(ครูธฤต))

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนหรือผู้เรียน

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาสามัญทั่วไป ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) หมวดวิชาสามัญมีทั้งหมด 8 หน่วย ประกอบด้วย เนื้อหา ใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบฝึกหัดท้ายบท แบบทดสอบหลังเรียน สำหรับการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้ให้ได้ผลที่สมบูรณ์ที่สุด ผู้ใต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิชาสังคมอยู่บ้างพอสมควร จึงจะทำให้แก่นสารประกอบการสอนที่จัดทำขึ้นนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน