การบัญชีบริหาร
(การบัญชีบริหาร)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การบริหารธุรกิจและความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีบริหาร  แนวคิดเรื่องต้นทุน  การออกแบบระบบต้นทุนงาน  การออกแบบต้นทุนงานช่วง  การออกแบบต้นทุนกิจการและการบริหารคุณภาพ  การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและการนำไปใช้ประโยชน์    ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร  ต้นทุนผันแปร  การวางแผนกำไร  ต้นทุนมาตรฐานและการวัดผลการปฏิบัติงาน  การจัดงบประมาณเพื่อการวางแผนและค่าใช้จ่ายในการผลิต  การรายงานแยกส่วนงานและการกระจายอำนาจ  การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  งบประมาณรายจ่ายลงทุน  งบกระแสเงินสด  การวิเคราะห์งบการเงิน

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน