เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ นศ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเท่านั้น
(IT for Business Computer)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน