• ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความปลอดภัย การใช้เครื่องมือในงานซ่อมจักรยานยนต์ การทำานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะหน้าที่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบรอน้ำหนัก ระบบห้ามล้อ การซ่อมเครื่องยนต์ และการประมาณราคาค่าบริการ ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการถอดประกอบ ตรวจสภาพ และบริการชิ้นส่วนต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ ทุกระบบ
  • ศึกษาการใช้โปรแกรมสำหรับงานกราฟฟิกแต่ละประเภท รู้จักแถบเครื่องมือออปชั่นและพาเล็ต ต่างที่สำคัญ การใช้งานพื้นฐานของโปรแกรมนำภาพกราฟฟิกมาใช้การสร้าง Selection การใช้เลเยอร์ การปรับรูปทรงการใช้สี การวาดภาพสร้างตัวอักษรและข้อความการปรับแต่งสีและแสงเงา ของรูปภาพ การใช้ฟิลเตอร์ Filter การตกแต่งแก้ไขภาพ การทำสำเนาภาพด้วยเครื่องมือ Clone Stamp การตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Healing Brush การใช้ั Liquefy การสร้างภาพเคลื่ีอนไหว Animation การนำภาพไปใช้กับเว็บการสร้าง Slice การบันทึกภาพเพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจ
  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการเอกสาร การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์็ สื่อผสมและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่างๆ การสืบค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์