การใช้โปรแกรมกราฟฟิก
(การใช้โปรแกรมกราฟฟิก)

ศึกษาการใช้โปรแกรมสำหรับงานกราฟฟิกแต่ละประเภท รู้จักแถบเครื่องมือออปชั่นและพาเล็ต ต่างที่สำคัญ การใช้งานพื้นฐานของโปรแกรมนำภาพกราฟฟิกมาใช้การสร้าง Selection การใช้เลเยอร์ การปรับรูปทรงการใช้สี การวาดภาพสร้างตัวอักษรและข้อความการปรับแต่งสีและแสงเงา ของรูปภาพ การใช้ฟิลเตอร์ Filter การตกแต่งแก้ไขภาพ การทำสำเนาภาพด้วยเครื่องมือ Clone Stamp การตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Healing Brush การใช้ั Liquefy การสร้างภาพเคลื่ีอนไหว Animation การนำภาพไปใช้กับเว็บการสร้าง Slice การบันทึกภาพเพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจ