ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
(ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ)

3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
(Business English for Careers)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
2. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ