ภาพปัจจุบัน
กำหนดการเดินทางโคงการคุณธรรมจริยธรรม
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - พุธ, 13 สิงหาคม 2014, 12:14PM
 
นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ทุกแผนกวิชา ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 ขอให้นักศึกษาไปร่วมทำกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม "เชื่อมสัมพันธไมตรีพี่สู่น้อง" ณ จังหวัดเพชรบุรี เวลา 06.00 น. พร้อมกันที่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ ทุกคนนะคะ