ภาพปัจจุบัน
เลื่อนวันเปิดเทอมของนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - ศุกร์, 23 พฤษภาคม 2014, 07:20AM
 
ตามที่ คสช.ประกาศฉบับที่9 ให้สถานศึกษาทุกแห่งหยุดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23-25 พ.ค. 2557  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ขอเลื่อนวันเปิดเทอมเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2557