ภาพปัจจุบัน
กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2013, 02:53PM
 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

เรื่อง  วันเปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556