นิบิรุส
ประกาศจาก ดร.วิภาวรรณ
โดย วิภาวรรณ สุขสถิตย์ - อังคาร, 6 มีนาคม 2012, 02:01PM
 

new.gifเรียน นักศึกษาการจัดการและคอมพิวเตอร์ฯ โปรดทราบ

 1. การทำข้อสอบรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ให้นักศึกษาเขียนสรุปมาส่ง อย่า copy ข้อความจากเว็บต่าง ๆมาส่ง ครูต้องการให้นักศึกษาสรุปประเด็นจากรายวิชาที่เรียนจาก e-learning ของวิทยาลัยเท่านั้น
 2. เล่มรายงาน กรุณาส่งตามเวลาที่กำหนด
 3. เล่มรายงานรายวิเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจใหรวบรวมจากทุกคนในชั้นเรียนนำมารวมเป็นเล่มเดียวกัน จัดทำเป็นเล่มรายงานที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย
  • ชื่อเรื่อง การทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือ มหันต์ภัยน้ำท่วม ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554
  • หน้าปก
  • คำนำ
  • สารบัญ
  • ประวัติความเป็นมา ได้แก่ รายละเอียดสรุปย่อที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลปรัชญาฯ คำอธิบายโมเดล
  • กิจกรรมเป็นรายบุคคล เรียงตามลำดับเลขที่ ถ้าผู้ใดไม่มีกิจกรรมมารวมในเล่ม คะแนนรายงาน เท่ากับ 0
  • สรุป ในภาพรวมว่านักศึกษาทุกคนในชั้นเรียนเมื่อเข้าร่วมจิตอาสาช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้รับประโยชน์ หรือมีคุณค่าอย่างไรบ้าง
  • ข้อเสนอแนะ  เป็นข้อเสนอแนะให้กับใคร เช่น รัฐบาล ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ชุมชน ชาวบ้าน เป็นต้น