นิบิรุส
แจ้งให้นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทราบ
โดย วิภาวรรณ สุขสถิตย์ - อังคาร, 6 มีนาคม 2012, 02:02PM
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555

แจ้งนักศึกษาสาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

  1. ครู ขยายเวลาเข้าระบบศึกษาบทเรียน และทำแบบทดสอบ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2555
  2. ครูนำข้อสอบเข้าระบบในวันที่ 4 มีนาคม 2555 ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย (อธิบาย)
  3. ส่งข้อสอบที่ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องครูหนึ่ง) ชั้น 4 วัดแก้วแจ่มฟ้า วันที่ 11 มีนาคม เวลา 12.30 น.

***********************************

นักศึกษาสาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ที่เรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. ครู ขยายเวลาเข้าระบบศึกษาบทเรียน และทำแบบทดสอบ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2555
  2. ครูนำข้อสอบเข้าระบบในวันที่ 4 มีนาคม 2555 ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย (อธิบาย)
  3. ส่งข้อสอบที่ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องครูหนึ่ง) ชั้น 4 วัดแก้วแจ่มฟ้า วันที่ 11 มีนาคม เวลา 12.30 น.

************************************