นิบิรุส
ข้อสังเกตสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับ ครู.วิภาวรรณ
โดย วิภาวรรณ สุขสถิตย์ - จันทร์, 2 มกราคม 2012, 11:02AM
 

แจ้งให้ทราบทั่วกัน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนบทเรียน E-lerning กับครูวิภาวรรณ จากการตรวจสอบพบว่า นักศึกษามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการศึกษาบทเรียนทาง E-learning คือเข้ามา Over view ในหน้าเว็บรายวิชา และลงมือทำแบบทดสอบเลย โดยมิได้ศึกษาบทเรียน ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเรียนในรูปแบบนี้ เหตุผล คือ การอ่านเนื้อหาสาระคือการเรียน ศึกษาด้วยตนเอง ส่วนแบบทดสอบท้ายหน่วย คือ การประเมินตนเองว่ามีความรู้ เข้าใจในบทเรียนนั้นมากน้อยเพียงใด ถ้าคะแนนไม่ดีกลับไปศึกษาบทเรียนใหม่ มิใช่ทำแต่แบบทดสอบ ดังนั้นคะแนนที่นักศึกษาได้คือ คะแนนที่มาจากกระบวนเรียน การจัดแบ่งเวลาเข้าบทเรียนของนักศึกษา ไม่ใช่มาจากแบบทดสอบ คะแนนจากแบบทดสอบได้มากน้อยไม่ใช่สิ่งที่วัดว่าคุณมีความพร้อมในการเรียน ยืนยันว่าครูให้คะแนนจากกระบวนการเข้าศึกษาบทเรียน และเล่มรายงานบุคคลหรือรายงานกลุ่มตามที่มอบหมาย

ข้อตกลงของครู คือ

  1. ไม่่ Log in เข้าระบบ คะแนน 0
  2. Log in เข้าระบบ Over view แล้วไม่ศึกษาบทเรียนศึกษาบทเรียนต่อเนื่องเป็นประจำ คะแนน 0
  3. ทำแต่แบบทดสอบ แล้วไม่ศึกษาบทเรียนศึกษาบทเรียนต่อเนื่องเป็นประจำ คะแนน 0
  4. ศึกษาบทเรียนเป็นประจำ คะแนนแบบทดสอบไม่ดี ไม่ได้เป็นข้อกำหนดในการให้คะแนน การให้คะแนนดูที่การศึกษาบทเรียนต่อเนื่องเป็นหลัก จัดคะแนนตามสัดส่วนเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พิจารณาจากผู้ที่เข้าระบบศึกษาบทเรียนมากที่สุด

สุดท้ายนี้ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาทุกคน ทนอีกนิดน่ะ เกือบถึงเป้าหมายแล้ว อดทน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาถือว่าเป็นการทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจเราต่างหาก ไม่มีครูท่านใดหรอกที่ไม่รักท่าน เอ้า...ถ้ามองไม่เห็นก็ขอบอกว่าครูรักนักศึกษาทุกคนน่ะ

    ดร.วิภาวรรณ 2 มค 55