นิบิรุส
แจ้งให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
โดย วิภาวรรณ สุขสถิตย์ - พฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2011, 10:09PM
 
เรียน นักศึกษาสาขาการจัดการที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง และ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับครูวิภาวรรณ ขอให้นักศึกษารีบลงทะเบียนเข้าเรียนด่วน เพราะครูจะได้ตรวจสอบจากระบบว่านักศึกษายังมีตัวตน สำหรับวันที่ครูจะไปเยี่ยมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง เพราะต้องประสานกับอาจารย์ผู้สอนในวันดังกล่าวก่อน และขอให้อ่านประกาศที่แจ้งก่อนหน้านี้ด้วย เพราะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชาค่ะ