นิบิรุส
ประกาศ ด่วน แจ้ง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โดย วิภาวรรณ สุขสถิตย์ - อังคาร, 22 พฤศจิกายน 2011, 02:47PM
 

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นี้

*****  ตามที่วิทยาลัยได้เลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 11 ธค. 2554  เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของนักศึกษา ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อศึกษาบทเรียน และทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *****

รายวิชาที่เปิดให้เข้าสู่ระบบ คือ

  1. เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

good.gif

ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง  ขอให้นักศึกษาทุกคนมีจิตอาสาออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ถึงแม้ว่าถ้าท่านเป็นผู้ประสบอุทกภัยเองก็ตาม ถ้าท่านได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใด ๆ เช่น ช่วยแพคถงยังชีพ โกยทรายใส่ถุง ช่วยสัตว์เลี้ยง ช่วยผู้สูงอายุ ฯลฯ ในยามนี้ ถ้าท่านสามารถเก็บภาพถ่ายได้ให้เก็บภาพนั้นมาเป็นหลักฐาน ครูจะให้คะแนนจิตอาสาให้ โดยนักศึกษาผู้นั้นไม่ต้องจัดทำรายงานส่วนตัวใด ๆ (แต่ถ้าไม่มีต้องทำรายงานส่งจ๊ะ)เพราะครูจะให้พวกคุณทำรายงานเป็นฉบับรวมทั้งห้อง 1 เล่ม เรื่อง จิดอาสาของนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจช่วยเหลือวิกฤตมหันต์ภัยน้ำท่วม (ถ้าข้อมูลเพียงพอ)  และขอให้นักศึกษาที่ลงพื้นที่ต้องระวังสุขภาพของตนเอง ระวังสัตว์มีพิษ ระวังเรื่องอาหารการกินต้องถูกสุขลักษณะ ระวังไฟดูด เมื่อเปิดภาคเรียนแล้วพบกัน


ดร.วิภาวรรณ สุขสถิตย์ ครูผู้สอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง