ภาพปัจจุบัน
นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมทำกิจกรรม "กองทุนบุญรักษา"
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - เสาร์, 28 มีนาคม 2020, 03:24PM
 
เนื่องด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้จัดวิชาเรียนให้กับนักศึกษาในรายวิชากิจกรรมที่สถานศึกษากำหนด ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยจะไปทำกิจกรรมที่สถานปฏิบัติธรรมวัดดอน โดยขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม "กองทุนบุญรักษา" โดยทั้ง 3 สาขาวิชาต้องไปร่วมทำกิจกรรมพร้อมกันและครูได้ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรม ต้องการกระดาษ A4,A3 ผงซักฟอกสำหรับซักเครื่อง ไฮเตอร์ น้ำยาล้างห้องน้ำ หรือตามแต่ศรัทธานะคะ