เว็บไซต์หลักของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาปิด

เพื่อปรับปรุงระบบชั่วคราว เนื่องจากระบบเสีย


นักศึกษา ปวส (เทียบโอนฯ) สามารถเข้าทำ E-Learinnig ได้ปกติ
คลิกที่รูปเพื่อเข้าทำ E-Learnning

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (ในวัดแก้วแจ่มฟ้า)
474/2 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์ติดต่อ โทร.02-236-1245,02-236-1312 , FAX: 02-233-2252